Bơm Young-Poong - Hàn Quốc

Young Poong Precision Corporation (YPPC) là thành viên công ty Young Poong Business Group là một trong số 30 ngành  công nghiệp lớn nhất tại Hàn Quốc.  

KOVIS là nhà phân phối của Young Poong Precision Corporation (YPPC) tại Việt Nam.

Korea’s Young-Poong Pump

Young Poong Precision Corporation (YPPC) là thành viên công ty Young Poong Business Group là một trong số 30 ngành  công nghiệp lớn nhất tại Hàn Quốc.   KOVIS là nhà phân phối của Young Poong Precision Corporation (YPPC) tại Việt Nam.   Young Poong Precision Corporation (YPPC) có 5 loại: – Bơm ASME – […]

Xem thêm