Quản lý HSE

Công ty Kỹ Thuật và Xây dựng KOVIS chúng tôi luôn đặt những yếu tố Sức khỏe – An toàn – Môi trường là những yếu tố quan trọng và cam kết hàng đầu để phát triển bền vững.

Chúng tôi thực hiện HSE như một cách thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức và hành vi về quản lý an toàn  và tăng cường các hoạt động quản lý và môi trường từ cấp quản lý đến nhân viên.

Với chúng tôi, nguồn nhân lực là tài sản quan trọng nhất của tổ chức.

Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các Nhà cung cấp, Nhà thầu và Khách hàng để thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng và môi trường cho mỗi dự án. Thông qua đó, chúng tôi đạt được các chứng nhận quốc tế về quản lý chất lượng và môi trường ISO.