Công trình xây dựng

Công trình xây dựng cho Dự án Samil Pham Ophthalmic Facility

Nhà thầu chính:

eTec E&C Limited

Công trình:

Nhà Tạm

Diện tích:

4,000 m2

Năm thực hiện:

11. 2019

Địa điểm:

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công trình xây dựng cho Dự án Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Nhà thầu chính:

Technip Italy S.P.A.

Công trình:

Nhà Tạm và Nhà Kho

Diện tích:

7,368 m2

Năm thực hiện:

10. 2019

Địa điểm:

Vũng Tàu, Việt Nam

Công trình xây dựng cho Dự án HSVC1 PP4

Nhà thầu chính:

eTec E&C Limited

Công trình:

Nhà Tạm

Diện tích:

4,320 m2

Năm thực hiện:

2018

Địa điểm:

Vũng Tàu, Việt Nam

Công trình xây dựng cho Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Khu văn phòng & Nhà Tạm

Nhà thầu chính:

SK E&C/ Tổ hợp nhà thầu JGCS

Công trình:

Nhà Tạm

Diện tích:

3,494 m2

Năm thực hiện:

2014

Địa điểm:

Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam

Công trình xây dựng cho Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Căn tin

Nhà thầu chính:

Tổ hợp nhà thầu JGCS

Công trình:

Căn tin

Diện tích:

750 m2

Năm thực hiện:

2015

Địa điểm:

Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam

Công trình xây dựng cho Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Trung tâm thể thao

Nhà thầu chính:

Tổ hợp nhà thầu JGCS

Công trình:

Trung tâm thể thao

Diện tích:

940 m2

Năm thực hiện:

2015

Địa điểm:

Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam