Kết cấu thép – Thang & Bệ Đỡ

Dự án PMB Ferroalloys SND. BHD.

Nhà thầu chính:

PRC INC.

Công Trình:

Dust Collector

Số lượng:

32 tấn

Địa điểm:

2018-2019

Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Nhà thầu chính:

SK Engineering and Construction.

Công Trình:

Platforms and Ladders for Towers, Reactors & Vessels.

Số lượng:

1.300 tons.

Năm thực hiện:

2014-2015

Địa điểm:

Nghi Son Economic Zone, Vietnam

Dự án Jurong Aromatic - Singapore

Nhà thầu chính:

SK Engineering and Construction.

Công Trình:

Platforms and Ladders for Towers, Reactors & Vessels

Số lượng:

800 tons.

Năm thực hiện:

2012

Địa điểm:

Jurong Island, in Singapore

Dự án Nhà máy lọc dầu Ruwais mở rộng tại U.A.E - Sàn thao tác

Nhà thầu chính:

SK Engineering and Construction.

Công Trình:

Platforms and Ladders for Towers, Reactors & Vessels.

Số lượng:

1760 tons.

Năm thực hiện:

2010

Địa điểm:

ABU DHABI, UAE